Ændrede vilkår & betingelser (feb. 2019)

  • Du har 30 min. gratis reservation pr. kørt tur hver dag, og Bybilen bookes nu automatisk i 600 min. medmindre du kører en tur eller annullerer din reservation. Det koster 1 kr. pr. min. efter de første 30 min.
  • Pris på Bybil GO: 4.00 kr. pr. min.
  • Tillæg på 19 kr. ved afslutning af tur udvalgte steder i Zonen. Se hvor på zonekortet på hjemmesiden
  • Lufthavnstillæg 49 kr. pr. start og stop i P7

Se alle vilkår og betingelser nedenstående

 

1. Definitioner
1.1 Betingelserne – Betyder nærværende lejebetingelser.
1.2 Brugeren – Betyder den fysiske eller juridiske person, der har registreret sig hos GreenMobility
1.3 GreenMobility – GreenMobility A/S - CVR: 35521585
1.4 Bybilen / Bybilerne – Betyder enhver bil eller flåden af biler stillet til rådighed af GreenMobility for Brugeren i overensstemmelse med Betingelserne.
1.5 Lejeperioden – Betyder perioden hvorfra Brugeren har låst Bybilen op og indtil Brugeren har afsluttet lejen via mobilapplikationen.
1.6 Zonen – Betyder det område som er defineret af GreenMobility hvor start og afslutning af Lejeperioden er mulig, og som fremgår i mobilapplikationen og på GreenMobility’s hjemmeside
1.7 Prislisten – Betyder den til enhver tid gældende prisliste for brug og leje af Bybilen.

2. Generelt
2.1 Enhver fravigelse af nærværende Betingelser samt Prislisten skal ske skriftligt for at være gyldig.
2.2 GreenMobility forbeholder sig ret til at ændre Betingelserne løbende. Foretager GreenMobility væsentlige ændringer af Betingelserne eller Prislisten til ugunst for Brugeren, vil Brugeren blive bedt om at acceptere de ændrede Betingelser, før en ny Lejeperiode påbegyndes.
2.3 GreenMobility forbeholder sig retten til at omgående at spærre Brugerens adgang til Bybilerne i tilfælde af overtrædelse af nærværende Betingelser eller såfremt øvrige saglige hensyn i øvrigt taler for det. Brugeren skal ydermere holde GreenMobility skadesløs for ethvert tab som GreenMobility lider pga. Brugerens overtrædelse af Betingelserne eller lovgivningen i øvrigt ligesom Brugeren hæfter for eventuelt administrationsgebyr jf. Prislisten.

3. Kundeforhold
3.1 Brugeren vedkender sig ved registrering at have indgået en bindende elektronisk aftale med GreenMobility, og at Brugeren hermed er bundet af Betingelserne, der sammen med Prislisten danner det samlede grundlag for aftalen mellem GreenMobility og Brugeren.
3.2 Brugerens login til GreenMobility er personligt og må kun benyttes af Brugeren selv. I tilfælde af uautoriseret brug af Brugerens login hæfter Brugeren for et gebyr i henhold til Prislisten samt eventuelle følgeomkostninger.
a) Brugeren må udelukkende benytte Brugerens egne oplysninger ved oprettelse og senere ændringer i login/profil. Brugeren må således ikke anføre andre personers kørekortdata, kreditkortdata eller kontaktoplysninger.
3.3 Brugeren skal ved registrering være minimum 18 år gammel og til enhver tid, så længe Brugeren er registreret som Bruger hos GreenMobility, opfylde følgende betingelser:
a) Være i besiddelse af et gyldigt kørekort. 
b) Tilknytte et gyldigt kreditkort med et rådighedsbeløb tilstrækkeligt til at dække selvrisikoen for skader.
3.4 Brugeren giver ved registreringen GreenMobility tilladelse til at verificere Brugerens indtastede personoplysninger igennem CPR registret samt Bisnode. Såfremt der findes kreditanmærkning eller uoverensstemmelse mellem brugerens indtastning og det registrerede, forbeholder GreenMobility sig retten til at afvise kundens registrering. Såfremt en sådan kreditanmærkning eller uoverensstemmelse skulle opstå under aftaleforholdet, betragtes det som en overtrædelse af nærværende Betingelser.
3.5 Brugeren er forpligtet til at sikre sig, at alle oplysninger om Brugeren til enhver tid er opdateret. Brugerens oplysninger kan til enhver tid opdateres via GreenMobility’ hjemmeside, mobilapplikation eller kundeservice.
3.6 Brugeren er til enhver tid berettiget til at afmelde sin registrering hos GreenMobility. Brugeren vil ved afmelding fortsat hæfte for eventuel skyldig betaling ligesom Brugeren tilsvarende kan forlange eventuelt tilgodehavende refunderet til sit kreditkort.
3.7 Såfremt Brugeren ikke benytter GreenMobility’ Bybiler indenfor 90 sammenhængende dage, forbeholder GreenMobility sig retten til at deaktivere Brugeren, hvorefter registrering skal ske på ny.

4. Bybilen
4.1 Brugeren bekræfter ved hver påbegyndt tur, at Bybilen er modtaget i god og lovlig stand samt at have undersøgt bremser, styretøj, signalapparater og lygter inden kørsel påbegyndes, Enhver klage over Bybilen tilstand fremføres til GreenMobility før bilen føres.
4.2 Med Bybilen leveres i visse tilfælde med autostol til børn. Såfremt disse benyttes, er det Brugerens ansvar at foranledige korrekt og lovlig montering heraf. Udstyret må ikke fjernes fra Bybilen.
4.3 Brugeren bekræfter at være gjort opmærksom på, at alle Bybiler er udstyret med satellit-sporing.
4.4 Klistermærker eller anden staffering må ikke fjernes fra Bybilen. Såfremt disse eller dele heraf fjernes, opkræves Brugeren for GreenMobility’s omkostning til erstatning heraf.
4.5 Bybilen må ikke benyttes
a) Til person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte.
b) Udenfor asfalteret vej.
c) Til nogen form for motorsportsarrangementer, kørekursus eller testkørsel.
d) Til kørsel med gods, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid.
e) Til transport af hunde eller andre husdyr medmindre disse anbringes i et forsvarligt lukket bur, der anbringes forsvarligt i bagagerummet, som efterfølgende rengøres af Brugeren
f) Til transport af flere passagerer i Bybilen end der er seler til.
g) Til transport af børn, medmindre der anvendes en lovpligtig autostol eller selepude.
h) Til kørsel udenfor Danmarks grænser.
4.6 Det er forbudt at:
a) Køre Bybilens strømniveau ned til et sådant niveau, at Bybilen ikke kan køre til nærmeste offentlige E.ON lademodul. Bybilen vil ved en forventet rækkevidde på 8 km advare om lavt strømniveau og tilbyde vejvisning til opladning. Kørslen bør i denne situation indstilles, idet Brugeren hæfter for eventuelle bugseringsomkostninger jf. Prislisten.
b) ryge i Bybilen eller tillade andre at ryge i Bybilen
c) deaktivere passager-airbaggen
d) foretage reparationer eller ændringer på Bybilen uden forudgående godkendelse fra GreenMobility.
e) Overlade førerretten på bilen til en anden person end den registrerede Bruger. Overtrædelse heraf vil medføre bortfald af forsikringsdækningen samt et gebyr på 5000 kroner med tillæg af samtlige omkostninger der følger af kørslen.
4.7 GreenMobility forbeholder sig ret til at tage køretøjet i besiddelse på ethvert tidspunkt og uden påkrav for Brugerens regning, hvis køretøjet anvendes i strid med Betingelserne. Brugeren har i denne anledning ikke krav på erstatningskøretøj eller økonomisk kompensation, ligesom eventuel transport sker for Brugerens regning.
4.8 Såfremt politiet eller anden offentlig myndighed vurderer, at Bybilen under lejemålet har været benyttet til ulovlige eller uhensigtsmæssige formål kan disse uden videre inddrage bilen uden at Brugeren i den anledning har krav på erstatningskøretøj eller økonomisk kompensation. Eventuel transport i denne forbindelse sker for Brugerens regning.
4.9 GreenMobility kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tab eller skade opstået som følge af Brugerens brug af Bybilen, herunder beskadigelse af tredjemands ting, medmindre GreenMobility har handlet særskilt ansvarspådragende.
4.10 GreenMobility kan i ingen tilfælde gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tab som følge af Brugerens forsinkelse, såfremt Bybilen ikke er til rådighed eller bryder sammen under Brugerens besiddelse.
4.11 Bybilen må oplades ved godkendte offentlige lademoduler ved brug af ladekablet som er placeret i Bybilens bagagerum. Bybilen må endvidere oplades ved de af GreenMobility opsatte lademoduler, som er placeret i parkeringshuse indenfor Zonen. 
a)Brugeren gøres i den forbindelse opmærksom på, at det er muligt at optjene gratis minutter til senere kørsel ved at sætte Bybilen til opladning såfremt dens strømniveau ved turens afslutning er under et vist niveau. Oplysning om niveauer samt antal minutter findes på GreenMobility’s hjemmeside. Brugeren kan optjene gratis minutter på hver bil en gang om dagen.
4.12 Oplades Bybilen ved andre lademoduler end de ovennævnte, og betaler Brugeren selv for opladningen, hæfter Brugeren selv for betalingen og kan ikke efterfølgende kræve refusion fra GreenMobility. Brugeren hæfter i disse tilfælde for skader på Bybilen som er opstået som følge af brug af andre lademoduler.
4.13 I tilfælde af at ladekablet eller opladningskortet til Bybilen misbruges til at oplade andet end Bybilen, pålægges Brugeren et gebyr i henhold til Prislisten og bliver erstatningsansvarlig for misbruget. GreenMobility forbeholder sig ydermere ret til at politianmelde Brugeren for sådant et misbrug
4.14 Undladelse af at afslutte Lejeperioden til eventuelt aftalt tid og sted eller på GreenMobility’s forlangende samt manglende overholdelse af ovenstående, falder ind under straffelovens § 293 (tyveri af køretøjet).
4.15 Såfremt GreenMobility anmoder om det, skal Brugeren oplyse GreenMobility hvor Brugeren parkerede Bybilen ved afslutningen af lejeperioden.
4.16 GreenMobility er ikke ansvarlig for private genstande, som bliver beskadiget, tabt eller glemt under eller efter lejemålet.

5. Lejeperioden
5.1 Ved booking af Bybilen i app’en, reserveres Bybilen til Brugeren i 600 minutter. De første 30 min. pr. dag pr. kørt tur er gratis. Derefter takseres der pr. min. (iht prislisten) Brugeren vælger at have sin reservation kørende op til 600 min.. Reservationstiden nulstilles ved start af tur samt ved førstkommende midnat.
5.2 Lejeperioden påbegyndes på det tidspunkt, hvor Brugeren via mobilapplikationen låser bilen op. Brugerens ansvar for Bybilen, påbegyndes samtidig.
5.3 Brugeren skal før brug af Bybilen inspicere, hvor ren Bybilen er indvendig. Såfremt Bybilen er i en sådan rengøringsmæssig stand, at Brugeren ikke ønsker at køre den, kan Brugeren kontakte GreenMobility og gøre opmærksom herpå, hvorefter evt. forbrugt tid til inspektion vil blive krediteret.
5.4 Brugeren skal før brug af Bybilen ligeledes kontrollere, for skader på Bybilen, som ikke allerede er markerede som registreret. Såfremt Bybilen er i en sådan skadesmæssig stand, at Brugeren ikke ønsker at køre den, kan Brugeren kontakte GreenMobility og gøre opmærksom herpå, hvorefter evt. forbrugt tid til inspektion vil blive krediteret.
a) Brugeren skal straks anmelde skader eller fejl på Bybilen, der ikke allerede er markeret til GreenMobility via appen.
b) I tilfælde hvor GreenMobility vurderer, at eventuelle skader eller fejl skal undersøges eller repareres før brug af Bybilen, forbeholder GreenMobility sig ret til at afvise Brugerens brug af Bybilen.
5.5 Brugeren er i Lejeperioden forpligtet til:
a) kun at føre Bybilen, såfremt Brugeren har sit gyldige kørekort i hænde og i øvrigt er fysisk og psykisk er i stand til lovligt at føre Bybilen.
b) at overholde gældende færdselslov i enhver henseende.
c) forsvarligt at sikre Bybilen mod tyveri ved altid at lukke vinduer og låse Bybilen når den forlades
d) at afbryde brugen af Bybilen øjeblikkeligt hvis advarselslamperne i instrumentpanelet lyser
e) at sikre, at Bybilen til enhver tid har tilstrækkeligt med strøm til at Brugeren kan afslutte lejen af Bybilen inden for Zonen og at Bybilen har tilstrækkelig rækkevidde til at nå nærmeste offentlige E.ON lademodul.
f) at behandle Bybilen ordentligt og forsvarligt, som det måtte forventes af en almindelig gennemsnitlig billejer (også kaldet ”bonus pater”).
5.6 For at afslutte lejen af Bybilen skal Bybilen parkeres inden for Zonen eller andet af GreenMobility godkendt område og parkeringen ydermere være i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende Betingelser.
5.7 Brugeren skal ved afslutningen sikre at:
a) ladekablet er korrekt placeret i bagagerummet i Bybilen, medmindre denne er sat til opladning
b) parkeringsbremsen i Bybilen er trukket
c) vinduerne i Bybilen er forsvarligt lukket og dørene i Bybilen er låst
d) Bybilen er efterladt i samme stand og renlighed, som Brugeren overtog Bybilen i.
e) alt ekstraudstyr som fx autostole eller cykelholdere er til stede i og på bilen.
5.8 Lejeperioden af Bybilen er først afsluttet, når Brugeren har sikret ovenstående forhold og når Brugeren efterfølgende har afsluttet lejen via mobilapplikationen.
5.9 Det er brugerens ansvar at sikre, at lejen afsluttes korrekt. I tilfælde hvor Brugeren oplever problemer med at afslutte lejen af Bybilen, er Brugeren forpligtet til omgående at meddele GreenMobility herom og blive ved Bybilen indtil GreenMobility har oplyst om det videre forløb.

6. Parkering
6.1 GreenMobility betaler for parkering på offentlig vej indenfor det Zonen samt i udvalgte parkeringshuse. Disse parkeringshuse kan findes på GreenMobility’s hjemmeside, samt på mobilapplikationen.
6.2 Brugeren skal til enhver tid parkere Bybilen i overensstemmelse med færdselsloven og i overensstemmelse med andre særlige parkeringsregler gældende for den pågældende parkeringsplads.
6.3 Ved Lejeperiodens afslutning samt ved parkering under lejemålet må parkeringen af Bybilen foretages på offentlige parkeringspladser med minimum 2 timers tidsbegræning og specielt udvalgte og markerede parkeringshuse, hvor Bybilen lovligt kan parkeres, samt på parkeringspladser som ikke er reserveret til bestemte bilgrupper, såsom erhvervs-, handikap-, taxi- eller delebilspladser. Bybilerne må ikke parkeres i gårde, garager eller andre områder, hvor adgangen til Bybilen besværliggøres for andre brugere. Der henvises i øvrigt til parkeringsoversigten på GreenMobility’ hjemmeside samt i mobilapplikationen.
6.4 Brugeren kan optjene gratis minutter til senere kørsel ved at parkere Bybilen i et af GreenMobility anvist område. Antallet af minutter samt områdets afgrænsning findes på GreenMobility’s hjemmeside. Det er ikke muligt at opnå gratis minutter, hvis der ikke er kørt en tur imellem start og afslutning af tur. Bybilen skal ydermere starte uden for området for at kunne være berettiget til optjening af gratis kørsel.
6.5 I tilfælde af at parkeringskortet til Bybilen misbruges til at parkere andet end Bybilen, pålægges Brugeren et gebyr i henhold til Prislisten og bliver erstatningsansvarlig for misbruget. GreenMobility forbeholder sig ydermere ret til at politianmelde Brugeren for sådant et misbrug
6.6 GreenMobility forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at forbyde parkering i visse områder selvom disse normalt er omfattet af det Zonen. En sådan ændring kan finde sted selvom Brugeren har påbegyndt en lejeperiode, og det omtalte område betragtes i disse tilfælde som værende udenfor det Zonen.
6.7 Brugeren hæfter selv for parkeringsafgifter der pålægges Bybilen under Lejeperioden og i tidsrummet efter Lejeperiodens ophør og indtil en ny Bruger lejer Bybilen, eller indtil Bybilen flyttes af GreenMobility. Såfremt parkering ikke foretages i overensstemmelse med nærværende bestemmelser, og GreenMobility har været nødsaget til at bugsere eller flytte Bybilen på baggrund af Brugerens parkering, er GreenMobility berettiget til at få sine omkostninger dækket af Brugeren.

7. Forsikring
7.1 Bybilen er dækket af lovpligtig ansvarsforsikring samt kaskoforsikring.
7.2 Brugerens selvrisiko for skader begrænses til maksimalt 5000 kr. Selvrisikoen er dog ikke begrænset, hvis Brugeren har handlet ved en uagtsomhed som kan betegnes som groft hensynsløs, eller såfremt skaden ikke er dækket af forsikringen, som følge af Brugerens forhold.
7.3 Brugeren kan ved Lejeperiodens begyndelse tilvælge en forsikring, som reducerer selvrisikoen i tilfælde af skade. Dette tilvalg kan ikke foretages efter lejeperiodens påbegyndelse, og der er ikke fortrydelsesret på tilvalgte forsikringer.
7.4 Brugeren er ansvarlig for alle skader påført Bybilen under Lejeperioden. Dette gælder, uanset om disse skader måtte være påført af en tredje-part såfremt denne part ikke giver sig til kende eller på anden måde ikke kan holdes ansvarlig.
7.5 Brugeren accepterer sin forpligtelse til at beskytte GreenMobility’s interesser i tilfælde af skade eller anden forsikringsbegivenhed ved at:
a) underrette GreenMobility om enhver opstået skade uden forsinkelse
b) skaffe navne og adresser på alle implicerede parter samt på eventuelle vidner
c) undlade at anerkende ansvar eller skyld
d) undlade at forlade køretøjet uden at der er truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger
e) underrette politiet omgående såfremt en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade
f) udfylde og aflevere skadesanmeldelse omgående på GreenMobility’s forespørgsel
Undladelse af ovenstående medfører bortfald af forsikringsdækningen.
7.6 I tilfælde af færdselsuheld eller nedbrud udenfor Zonen er Brugeren ansvarlig for alle udgifter forbundet med returnering af Bybilen til Zonen
7.7 Brugeren anerkender sit udtrykkelige ansvar for, på begæring, til GreenMobility at betale alle bøder, afgifter, inkasso- og rets omkostninger i forbindelse med parkerings- eller lovgivningsmæssige overtrædelser, som pålægges køretøjet eller dennes fører indenfor lejeperioden. Brugeren er fuldt ansvarlig for betaling til den pågældende myndighed eller virksomhed hvis eller når de forespørger betaling. For at undgå risiko for at sådanne bøder eller afgifter eskalerer, kan GreenMobility vælge at betale myndigheden eller selskabet eller oplyse om Brugerens identitet. Brugeren er ansvarlig for bødens omkostning samt et administrationsgebyr til GreenMobility.

8. Afregning
8.1 Prisen for lejen af Bybilen bestemmes ud fra varigheden af Lejeperioden i overensstemmelse med den gældende Prisliste ved Lejeperiodens begyndelse. Brugeren gøres i denne forbindelse særskilt opmærksom på, at der tillægges et gebyr jf. Prislisten for afhentning og aflevering af Bybilen på udvalgte lokationer som for eksempel Københavns Lufthavn.
8.2 Såfremt Brugeren har valgt afregning på minutbasis vil GreenMobility trække det skyldige beløb for lejen af Bybilen på Brugerens kreditkort når brugeren har afsluttet Lejeperioden af Bybilen. Brugeren kan fra den følgende dag se sit forbrug i app’en og på hjemmesiden.
8.3 Brugerens Pris for leje af en og samme Bybil indenfor 24 timer kan aldrig overskride den i Prislisten angivne maksimalpris pr døgn. Såfremt Brugeren ved døgnets udgang fortsat kører i Bybilen, vil de resterende minutter blive faktureret til normal minuttakst jf. Prislisten. 
8.4 Servicen ”Tip en ven” må kun benyttes til dets oprindelige formål som beskrevet på hjemmesiden. Såfremt reglerne ikke overholdes, vil alle optjente minutter blive annulleret, og Brugerens samt tilknyttede, nyoprettede konti suspenderet. Minutter, som er optjent ved denne service udløber uden yderligere varsel efter 12 måneder fra optjeningsdatoen.
a) Minutter som er optjent via Bybil Bonus udløber 3 måneder efter optjeningsdatoen og kan ikke sælges, overdrages, arves, eller indløses mod kontanter. To eller flere personer kan ikke lægge deres point sammen til brug på samme konto – eksempelvis for at opnå det antal minutter, der kræves til en specifik tur. Dette gælder dog ikke, hvis ophøret sker som følge af lovændringer, domstolsafgørelser, påbud fra offentlige myndigheder eller lign., idet minutterne i så fald straks bortfalder uden kompensation af nogen art. Brugeren gøres opmærksom på, at der kan indtræde skattepligt i henhold til gældende skatteregler hvis Brugerens arbejdsgiver har betalt for den bonusgivende tur og de optjente minutter benyttes privat. Dette er at sammenligne med andre særlige løntillæg, der skal indberettes af modtageren til skattevæsenet og dette er GreenMobility uvedkommende, da GreenMobility ikke anerkender nogen form for ansvar for Brugerens skatteforpligtelser. Der er ikke fortrydelsesret ved reservation og leje af Bybilen.
8.5 Brugeren er efter Lejeperiodens ophør fortsat forpligtet til at have dækning på sit kreditkort, til at dække øvrige omkostninger i forbindelse med lejen i henhold til nærværende Betingelser, herunder dækning af skader, afgifter, erstatning eller gebyrer i øvrigt. Opstår sådanne krav mod Brugeren, vil GreenMobility kontakte kunden med information herom forinden det skyldige beløb opkræves fra Brugerens kreditkort
8.6 Såfremt en opkrævning bliver afvist af Brugerens kreditkortudsteder, og dette skyldes Brugerens egne forhold, kan GreenMobility opkræve yderligere vederlag af Brugeren.
8.7 GreenMobility forbeholder sig retten til at overdrage fordringer mod Brugeren. Brugeren kan herefter kun betale med frigørende virkning til modtageren af GreenMobility’ fordring mod Brugeren, når Brugeren er informeret om overdragelsen.

9. Persondata
9.1 Brugeren giver i forbindelse med sin registrering GreenMobility tilladelse til at sende nyheder og lignende til kundens e-mail adresse. Brugeren kan til hver en tid tilbagekalde tilladelsen ved at skrive til hej@greenmobility.com.
9.2 GreenMobility indsamler, opbevarer og behandler personoplysninger om Brugeren. Detaljerne om de pågældende oplysninger findes i GreenMobility’s datapolitik på greenmobility.com.
9.3 Brugeren har ret til at indgive en klage over GreenMobility’s behandling af Brugerens oplysninger til Datatilsynet.
9.4 Visse firmaer kan blive engageret af GreenMobility for at udføre forskelligt arbejde i forbindelse med de ydelser, som GreenMobility leverer. Disse firmaer kan få adgang til personlige oplysninger, hvis det er nødvendigt for udførelsen af arbejdet, men de må kun anvende de personlige oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af deres arbejde, og må ikke anvende dem til andre formål. Identiteten på de pågældende virksomheder findes i vores datapolitik på greenmobility.com.
9.5 GreenMobility forbeholder sig ret til at anvende og videregive personoplysninger, når dette måtte være nødvendigt for at opfylde lovgivningsmæssige krav, for at opfylde Brugerens ønsker eller for at yde assistance i eventuelle lovmæssige efterforskninger eller sager om offentlig sikkerhed.
9.6 Brugeren har mulighed for fuld indsigt i de personlige oplysninger, som Brugeren giver til GreenMobility. Hvis Brugeren på noget tidspunkt ønsker at ændre eller slette de personlige oplysninger, GreenMobility har registreret om Brugeren, eller hvis Brugeren ønsker at ændre på den adgang, som GreenMobility har til at kontakte Brugeren, kan Brugeren altid kontakte GreenMobility og meddele GreenMobility dette. Brugeren har også mulighed for at få udleveret de personlige oplysninger til sig selv eller til en dataansvarlig efter Brugerens valg. Brugeren kan kontakte GreenMobility A/S via e-mail: data@greenmobility.com, eller per brev til Landgreven 3, 4. 1301 København K

10. Andet
10.1 Nærværende Betingelser samt tvister mellem GreenMobility og Brugeren, skal fortolkes i overensstemmelse med dansk retspraksis og rette værneting er København.
10.2 Såfremt en eller flere bestemmelser i Betingelserne erklæres ugyldige består de øvrige bestemmelser fortsat.

PRISER

11. PRISER

Oprettelse 0 kr.
Bybil Go 4,00 kr.
Bybil Flex 595 kr. for kørsel i 24 timer.

Afslutning af tur i udvalgte dele af Zonen: 19 kr.
Start/stop i Lufthavnen 49 kr.                                                                                                                                                                                                   
Generelt
Faktura 100 kr.
Rykkergebyr 100 kr.
Administrationsgebyr 250 kr.
Selvrisiko 5000 kr.
Gebyr for overtrædelse af vilkår i tilfælde af, at det får økonomiske konsekvenser: Efter regning
Styr på stumperne – til glæde for den næste!
Bortkomst af nøgler 3000 kr.
Bortkomst af opladnings-/parkeringskort 500 kr.
Ladekabel (ødelagt eller bortkommet) 350 kr.
Pas på bilen – så bliver alle glade!
Rygning / dyr i bilen 2500 kr.
Misbrug af opladnings-/parkeringskort 5000 kr. + forbrug
Nødvendig ekstra rengøring af Bybil: Efter regning
Fjernelse af mærkater, folie mv. op til 4000 kr.
Kør pænt – for din egen og dine nærmestes skyld!
Parkeringsbøder: Bøde+administrationsgebyr
Fartbøder og lovovertrædelse: Bøde+administrationsgebyr
Flytning af ulovlig parkeret Bybil (i Zonen) 1500 kr.
Flytning af ulovlig parkeret Bybil (udenfor Zonen) 2500 kr.
Bugsering af bybilen (pga. kundens overtrædelse af lejevilkårene) 2500 kr.
Service ved bil (kun i tilfæde af kundens egen fejl): Efter regning + bugsering