PERSONOPLYSNINGER

HVILKE OPLYSNINGER INDSAMLES? 

GreenMobility A/S indsamler kun personlige oplysninger som f.eks. for- og efternavn, adresse og e-mailadresse, når du frivilligt opgiver disse.  
 

VIDEREGIVELSE AF PERSONLIGE OPLYSNINGER

Vi vil kun med din tilladelse sende markedsføringsmateriale til dig. Hvis du ikke giver samtykke til at modtage denne type materiale, vil vi ikke sende det til dig. 

Visse firmaer kan blive engageret af GreenMobility A/S for at udføre forskelligt arbejde i forbindelse med de ydelser, som vi leverer. Disse firmaer kan få adgang til personlige oplysninger, hvis det er nødvendigt for udførelsen af arbejdet, men de må kun anvende de personlige oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af deres arbejde, og de må ikke anvende dem til andre formål. 
  
GreenMobility A/S hverken sælger, overdrager eller videregiver dine personoplysninger til en tredjepart. Med din tilladelse vil vi dog af og til sende markedsføringsmateriale på vegne af en af vores forretningsforbindelser vedrørende deres produkter eller ydelser, som måtte have din interesse. Hvis du vælger at modtage dette materiale, vil GreenMobility A/S ikke videregive dine personoplysninger til vores forretningsforbindelser, men vi vil i stedet sende et brev eller en e-mail til dig på deres vegne. 
  
GreenMobility A/S forbeholder sig retten til at anvende og videregive personoplysninger, når dette måtte være nødvendigt for at efterkomme lovgivning, reglementer eller retslige anmodninger, for at sikre dette websites ukrænkelighed, for at opfylde dine ønsker eller for at yde assistance i eventuelle lovmæssige efterforskninger eller sager om offentlig sikkerhed. 

INDSIGT

Du har mulighed for fuld aktindsigt i de personlige oplysninger, du giver til os via internettet. Hvis du på noget tidspunkt ønsker at ændre de personlige oplysninger, vi har registreret om dig eller, hvis du ønsker at ændre på den adgang, som vi har til at kontakte dig, så kan du altid kontakte os og meddele os dette. 

COOKIES

Dette website benytter cookies. En cookie er en lille tekstfil, som gemmes på din computer og indeholder information, som gør det muligt at følge din bevægelse på websitet. Cookies anvendes for, at du som besøgende kan få adgang til forskellige funktioner på websitet.

BETINGELSER

1. Definitioner
1.1 Betingelserne – Betyder nærværende lejebetingelser.
1.2 Brugeren – Betyder den fysiske eller juridiske person, der har registreret sig hos GreenMobility
1.3 GreenMobility – GreenMobility A/S - CVR: 35521585
1.4 Bybilen / Bybilerne – Betyder enhver bil eller flåden af biler stillet til rådighed af GreenMobility for Brugeren i overensstemmelse med Betingelserne.
1.5 Lejeperioden – Betyder perioden hvorfra Brugeren har låst Bybilen op og indtil Brugeren har afsluttet lejen via mobilapplikationen.
1.6 Zonen – Betyder det område som er defineret af GreenMobility hvor start og afslutning af Lejeperioden er mulig, og som fremgår i mobilapplikationen og på GreenMobility’s hjemmeside
1.7 Prislisten – Betyder den til enhver tid gældende prisliste for brug og leje af Bybilen.

2. Generelt
2.1 Enhver fravigelse af nærværende Betingelser samt Prislisten skal ske skriftligt for at være gyldig.
2.2 GreenMobility forbeholder sig ret til at ændre Betingelserne løbende. Foretager GreenMobility væsentlige ændringer af Betingelserne eller Prislisten til ugunst for Brugeren, vil Brugeren blive bedt om at acceptere de ændrede Betingelser, før en ny Lejeperiode påbegyndes.
2.3 GreenMobility forbeholder sig retten til omgående at spærre Brugerens adgang til Bybilerne i tilfælde af overtrædelse af nærværende Betingelser eller såfremt øvrige saglige hensyn i øvrigt taler for det. Brugeren skal ydermere holde GreenMobility skadesløs for ethvert tab, som GreenMobility lider pga. Brugerens overtrædelse af Betingelserne eller lovgivningen i øvrigt, ligesom at Brugeren hæfter for et eventuelt administrationsgebyr jf. Prislisten.
2.4 Brugeren er ikke berettiget til kompensation for ubenyttede frie minutter eller ubenyttede dage på Bybil Plus i forbindelse med GreenMobility’s suspendering af Brugerens konto.

3. Kundeforhold
3.1 Brugeren vedkender sig ved registrering at have indgået en bindende elektronisk aftale med GreenMobility, og at Brugeren hermed er bundet af Betingelserne, der sammen med Prislisten, danner det samlede grundlag for aftalen mellem GreenMobility og Brugeren.
3.2 Brugerens login til GreenMobility er personligt og må kun benyttes af Brugeren selv. I tilfælde af uautoriseret brug af Brugerens login hæfter Brugeren for et gebyr i henhold til Prislisten samt eventuelle følgeomkostninger.
a) Brugeren må udelukkende benytte Brugerens egne oplysninger ved oprettelse og senere ændringer i login/profil. Brugeren må således ikke anføre andre personers kørekortdata, kreditkortdata eller kontaktoplysninger.
3.3 Brugeren skal ved registrering være minimum 17 år gammel og til enhver tid, så længe Brugeren er registreret som Bruger hos GreenMobility, opfylde følgende betingelser:
a) Være i besiddelse af et gyldigt kørekort. Det er en betingelse, at Brugeren har været i besiddelse af kørekortet kontinuerligt i 180 dage medmindre Brugeren tilmelder sig Bybil Start.
b) Tilknytte et gyldigt kreditkort med et rådighedsbeløb tilstrækkeligt til at dække selvrisikoen for skader.
3.4 Brugeren giver ved registreringen GreenMobility tilladelse til at verificere Brugerens indtastede personoplysninger igennem CPR registret samt Bisnode. Såfremt der findes kreditanmærkning eller uoverensstemmelse mellem brugerens indtastning og det registrerede, forbeholder GreenMobility sig retten til at afvise kundens registrering. Såfremt en sådan kreditanmærkning eller uoverensstemmelse skulle opstå under aftaleforholdet, betragtes det som en overtrædelse af nærværende Betingelser.
3.5 Brugeren er forpligtet til at sikre sig, at alle oplysninger om Brugeren til enhver tid er opdateret. Brugerens oplysninger kan til enhver tid opdateres via GreenMobility’ hjemmeside, mobilapplikation eller kundeservice.
3.6 Brugeren er til enhver tid berettiget til at afmelde sin registrering hos GreenMobility. Brugeren vil ved afmelding fortsat hæfte for eventuel skyldig betaling, ligesom at Brugeren tilsvarende kan forlange eventuelt tilgodehavende refunderet til sit kreditkort.
3.7 Såfremt Brugeren ikke benytter GreenMobility’ Bybiler indenfor 90 sammenhængende dage, forbeholder GreenMobility sig retten til at deaktivere Brugeren, hvorefter registrering skal ske på ny.

4. Bybilen
4.1 Brugeren bekræfter ved hver påbegyndt tur, at Bybilen er modtaget i god og lovlig stand samt at have undersøgt bremser, styretøj, signalapparater og lygter inden kørsel påbegyndes. Enhver klage over Bybilen tilstand fremføres til GreenMobility før bilen føres.
4.2 Bybilen leveres i visse tilfælde med autostol til børn. Såfremt disse benyttes, er det Brugerens ansvar at foranledige korrekt og lovlig montering heraf. Udstyret må ikke fjernes fra Bybilen.
4.3 Brugeren bekræfter at være gjort opmærksom på, at alle Bybiler er udstyret med satellit-sporing.
4.4 Klistermærker eller anden staffering må ikke fjernes fra Bybilen. Såfremt disse eller dele heraf fjernes, opkræves Brugeren for GreenMobility’s omkostning til erstatning heraf.
4.5 Bybilen må ikke benyttes
a) Til person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte.
b) Udenfor asfalteret vej.
c) Til nogen form for motorsportsarrangementer, kørekursus eller testkørsel.
d) Til kørsel med gods, der medfører lugtgener eller usædvanligt slid.
e) Til transport af hunde eller andre husdyr, medmindre at disse anbringes i et forsvarligt lukket bur, der anbringes forsvarligt i bagagerummet og som efterfølgende rengøres af Brugeren
f) Til transport af flere passagerer i Bybilen end der er seler til.
g) Til transport af børn, medmindre at der anvendes en lovpligtig autostol eller selepude.
h) Til kørsel udenfor Danmarks grænser.
4.6 Det er forbudt at:
a) Køre Bybilens strømniveau ned til et sådant niveau, at Bybilen ikke kan køre til nærmeste offentlige E.ON lademodul.
• Bybilen vil ved en forventet rækkevidde på 8 km advare om lavt strømniveau og tilbyde vejvisning til opladning. Kørslen bør i denne situation indstilles, idet Brugeren hæfter for eventuelle bugseringsomkostninger jf. Prislisten.
b) ryge i Bybilen eller tillade andre at ryge i Bybilen
c) deaktivere passager-airbaggen
d) foretage reparationer eller ændringer på Bybilen uden forudgående godkendelse fra GreenMobility.
e) Overlade førerretten på bilen til en anden person end den registrerede Bruger. Overtrædelse heraf vil medføre bortfald af forsikringsdækningen samt et gebyr på 2500 kroner med tillæg af samtlige omkostninger, der følger af kørslen.
4.7 GreenMobility forbeholder sig ret til at tage køretøjet i besiddelse på ethvert tidspunkt og uden påkrav for Brugerens regning, hvis køretøjet anvendes i strid med Betingelserne. Brugeren har i denne anledning ikke krav på erstatningskøretøj eller økonomisk kompensation, ligesom at eventuel transport sker for Brugerens regning.
4.8 Såfremt politiet eller anden offentlig myndighed vurderer, at Bybilen under lejemålet har været benyttet til ulovlige eller uhensigtsmæssige formål, kan disse uden videre inddrage bilen, uden at Brugeren i den anledning har krav på erstatningskøretøj eller økonomisk kompensation. Eventuel transport i denne forbindelse sker for Brugerens egen regning.
4.9 GreenMobility kan ikke gøres erstatningsansvarlig for tab eller skade opstået som følge af Brugerens brug af Bybilen, herunder beskadigelse af tredjemands ting, medmindre GreenMobility har handlet særskilt ansvarspådragende.
4.10 GreenMobility kan i ingen tilfælde gøres erstatningsansvarlig for indirekte tab, herunder tab som følge af Brugerens forsinkelse, såfremt Bybilen ikke er til rådighed eller bryder sammen under Brugerens besiddelse.
4.11 Bybilen må oplades ved godkendte offentlige lademoduler ved brug af ladekablet, som er placeret i Bybilens bagagerum. Bybilen må endvidere oplades ved de af GreenMobility opsatte lademoduler, som er placeret i parkeringshuse indenfor Zonen.
4.12 Oplades Bybilen ved andre lademoduler end de ovennævnte, og betaler Brugeren selv for opladningen, hæfter Brugeren selv for betalingen og kan ikke efterfølgende kræve refusion fra GreenMobility. Brugeren hæfter i disse tilfælde for skader på Bybilen, som er opstået som følge af brug af andre lademoduler.
4.13 I tilfælde af at ladekablet eller opladningskortet til Bybilen misbruges til at oplade andet end Bybilen, pålægges Brugeren et gebyr i henhold til Prislisten og bliver erstatningsansvarlig for misbruget. GreenMobility forbeholder sig ydermere ret til at politianmelde Brugeren for sådant et misbrug
4.14 Undladelse af at afslutte Lejeperioden til eventuelt aftalt tid og sted eller på GreenMobility’s forlangende samt manglende overholdelse af ovenstående, falder ind under straffelovens § 293 (tyveri af køretøjet).
4.15 Såfremt GreenMobility anmoder om det, skal Brugeren oplyse GreenMobility, hvor Brugeren parkerede Bybilen ved afslutningen af lejeperioden.
4.16 GreenMobility er ikke ansvarlig for private genstande, som bliver beskadiget, tabt eller glemt under eller efter lejemålet.

5. Lejeperioden
5.1 Ved booking af Bybilen i app’en, reserveres Bybilen til Brugeren i 30 minutter. Brugeren må maksimalt lave to reservationer i forlængelse af hinanden før påbegyndelse af en Lejeperiode. Gentagne tilfælde af overtrædelse heraf kan medføre, at efterfølgende reservationer foretages på særlige vilkår, eller at Brugerens adgang til Bybilerne suspenderes.
5.2 Lejeperioden påbegyndes på det tidspunkt, hvor Brugeren via mobilapplikationen låser bilen op. Brugerens ansvar for Bybilen påbegyndes samtidig.
5.3 Brugeren skal før brug af Bybilen inspicere, hvor ren Bybilen er indvendig. Såfremt Bybilen er i en sådan rengøringsmæssig stand, at Brugeren ikke ønsker at køre den, kan Brugeren kontakte GreenMobility og gøre opmærksom herpå, hvorefter evt. forbrugt tid til inspektion vil blive krediteret.
5.4 Brugeren skal før brug af Bybilen ligeledes kontrollere for skader på Bybilen, som ikke allerede er markerede som registreret. Såfremt Bybilen er i en sådan skadesmæssig stand, at Brugeren ikke ønsker at køre den, kan Brugeren kontakte GreenMobility og gøre opmærksom herpå, hvorefter evt. forbrugstid til inspektion vil blive krediteret.
a) Brugeren skal straks anmelde skader eller fejl på Bybilen, der ikke allerede er markeret til GreenMobility via appen.
b) I tilfælde hvor GreenMobility vurderer, at eventuelle skader eller fejl skal undersøges eller repareres før brug af Bybilen, forbeholder GreenMobility sig ret til at afvise Brugerens brug af Bybilen.
5.5 Brugeren er i Lejeperioden forpligtet til:
a) kun at føre Bybilen, såfremt Brugeren har sit gyldige kørekort i hænde og i øvrigt er fysisk og psykisk i stand til lovligt at føre Bybilen.
b) at overholde gældende færdselslov i enhver henseende.
Førere under 18 år som er omfattet af ledsagerpligt gøres i den forbindelse udtrykkeligt opmærksomme på, at ledsageren skal være registreret Bruger hos GreenMobility for lovligt at kunne overtage kørslen.
c) forsvarligt at sikre Bybilen mod tyveri ved altid at lukke vinduer og låse Bybilen, når den forlades.
d) at afbryde brugen af Bybilen øjeblikkeligt, hvis advarselslamperne i instrumentpanelet lyser.
e) at sikre, at Bybilen til enhver tid har tilstrækkeligt med strøm til, at Brugeren kan afslutte lejen af Bybilen inden for Zonen, og at Bybilen har tilstrækkelig rækkevidde til at nå nærmeste offentlige E.ON lademodul.
f) at behandle Bybilen ordentligt og forsvarligt, som det måtte forventes af en almindelig gennemsnitlig billejer (også kaldet ”bonus pater”).
5.6 For at afslutte lejen af Bybilen skal Bybilen parkeres inden for Zonen eller andet af GreenMobility godkendt område og parkeringen ydermere være i overensstemmelse med bestemmelserne i nærværende Betingelser.
5.7 Brugeren skal ved afslutningen sikre at:
a) ladekablet er korrekt placeret i bagagerummet i Bybilen, medmindre denne er sat til opladning.
b) parkeringsbremsen i Bybilen er trukket.
c) vinduerne i Bybilen er forsvarligt lukket, og at dørene i Bybilen er låst.
d) Bybilen er efterladt i samme stand og renlighed, som Brugeren overtog Bybilen i.
e) alt ekstraudstyr som fx autostole eller cykelholdere er til stede i og på bilen.
5.8 Lejeperioden af Bybilen er først afsluttet, når Brugeren har sikret ovenstående forhold, og når Brugeren efterfølgende har afsluttet lejen via mobilapplikationen.
5.9 Det er brugerens ansvar at sikre, at lejen afsluttes korrekt. I tilfælde hvor Brugeren oplever problemer med at afslutte lejen af Bybilen, er Brugeren forpligtet til omgående at meddele GreenMobility herom og blive ved Bybilen, indtil GreenMobility har oplyst om det videre forløb.


6. Parkering
6.1 GreenMobility betaler for parkering på offentlig vej indenfor Zonen samt i udvalgte parkeringshuse. Disse parkeringshuse kan findes på GreenMobility’s hjemmeside samt på mobilapplikationen.
6.2 Brugeren skal til enhver tid parkere Bybilen i overensstemmelse med færdselsloven og i overensstemmelse med andre særlige parkeringsregler gældende for den pågældende parkeringsplads.
6.3 Ved Lejeperiodens afslutning, samt ved parkering under lejemålet, må parkeringen af Bybilen foretages på offentlige parkeringspladser og specielt udvalgte og markerede parkeringshuse, hvor Bybilen lovligt kan parkeres uden tidsbegrænsning, samt på parkeringspladser som ikke er reserveret til bestemte bilgrupper som erhvervs-, handikap-, taxi- eller delebilspladser. Bybilerne må gerne parkeres på elbilspladser, medmindre disse er tidsbegrænsede, men de må ikke parkeres i gårde, garager eller andre områder, hvor adgangen til Bybilen besværliggøres for andre brugere. Der henvises i øvrigt til parkeringsoversigten på GreenMobility’ hjemmeside samt i mobilapplikationen.
6.4 I tilfælde af at parkeringskortet til Bybilen misbruges til at parkere andet end Bybilen, pålægges Brugeren et gebyr i henhold til Prislisten og bliver erstatningsansvarlig for misbruget. GreenMobility forbeholder sig ydermere retten til, at politianmelde Brugeren for sådant et misbrug.
6.5 GreenMobility forbeholder sig retten til uden forudgående varsel at forbyde parkering i visse områder, selvom disse normalt er omfattet af Zonen. En sådan ændring kan finde sted, selvom Brugeren har påbegyndt en lejeperiode, og det omtalte område betragtes i disse tilfælde som værende udenfor det Zonen.
6.6 Brugeren hæfter selv for parkeringsafgifter, der pålægges Bybilen under Lejeperioden og i tidsrummet efter Lejeperiodens ophør, indtil en ny Bruger lejer Bybilen, eller indtil Bybilen flyttes af GreenMobility. Såfremt parkering ikke foretages i overensstemmelse med nærværende bestemmelser, og GreenMobility har været nødsaget til at bugsere eller flytte Bybilen på baggrund af Brugerens parkering, er GreenMobility berettiget til at få sine omkostninger dækket af Brugeren.

7. Forsikring
7.1 Bybilen er dækket af lovpligtig ansvarsforsikring samt kaskoforsikring.
7.2 Brugerens selvrisiko for skader begrænses til maksimalt 5000 kr. Selvrisikoen er dog ikke begrænset, hvis Brugeren har handlet ved en uagtsomhed som kan betegnes som groft hensynsløs, eller såfremt skaden ikke er dækket af forsikringen som følge af Brugerens forhold.
7.3 Brugeren kan ved Lejeperiodens begyndelse tilvælge en forsikring som reducerer selvrisikoen i tilfælde af skade. Dette tilvalg kan ikke foretages efter lejeperiodens påbegyndelse, og der er ikke fortrydelsesret på tilvalgte forsikringer.
7.4 Brugeren er ansvarlig for alle skader påført Bybilen under Lejeperioden. Dette gælder, uanset om disse skader måtte være påført af en tredje-part, såfremt denne part ikke giver sig til kende eller på anden måde ikke kan holdes ansvarlig.
7.5 Brugeren accepterer sin forpligtelse til at beskytte GreenMobility’s interesser i tilfælde af skade eller anden forsikringsbegivenhed ved at:
a) underrette GreenMobility om enhver opstået skade uden forsinkelse.
b) skaffe navne og adresser på alle implicerede parter samt på eventuelle vidner.
c) undlade at anerkende ansvar eller skyld.
d) undlade at forlade køretøjet uden at der er truffet tilstrækkelige sikkerhedsforanstaltninger,
e) underrette politiet omgående såfremt en anden parts skyld skal fastslås, eller hvis der er tale om personskade.
f) udfylde og aflevere skadesanmeldelse omgående på GreenMobility’s forespørgsel.
Undladelse af ovenstående medfører bortfald af forsikringsdækningen.
7.6 I tilfælde af færdselsuheld eller nedbrud udenfor Zonen er Brugeren ansvarlig for alle udgifter forbundet med returnering af Bybilen til Zonen
7.7 Brugeren anerkender sit udtrykkelige ansvar for, på begæring til GreenMobility, at betale alle bøder, afgifter, inkasso- og rets omkostninger i forbindelse med parkerings- eller lovgivningsmæssige overtrædelser, som pålægges køretøjet eller dennes fører indenfor lejeperioden. Brugeren er fuldt ansvarlig for betaling til den pågældende myndighed eller virksomhed, hvis eller når de forespørger betaling. For at undgå risiko for at sådanne bøder eller afgifter eskalerer, kan GreenMobility vælge at betale myndigheden eller selskabet eller oplyse om Brugerens identitet. Brugeren er ansvarlig for bødens omkostning samt et administrationsgebyr til GreenMobility.

8. Afregning
8.1 Prisen for lejen af Bybilen bestemmes ud fra varigheden af Lejeperioden i overensstemmelse med den gældende Prisliste ved Lejeperiodens begyndelse. Brugeren gøres i denne forbindelse særskilt opmærksom på, at der tillægges et gebyr jf. Prislisten for afhentning og aflevering af Bybilen på udvalgte lokationer som for eksempel Københavns Lufthavn.
8.2 Såfremt Brugeren har valgt afregning på minutbasis, vil GreenMobility trække det skyldige beløb for lejen af Bybilen på Brugerens kreditkort, når brugeren har afsluttet Lejeperioden af Bybilen. Brugeren kan fra den følgende dag se sit forbrug i app’en og på hjemmesiden.
8.3 Såfremt Brugeren har tilmeldt sig Bybil Plus hos GreenMobility, vil værdien af den afsluttede Lejeperiode blive fratrukket kundens saldo hos GreenMobility. I tilfælde af at der ikke er tilstrækkeligt frie minutter indenfor produktets rammer, vil det resterende beløb blive trukket fra kundens kreditkort til reduceret minuttakst jf. Prislisten.
8.4 Brugerens Pris for leje af en og samme Bybil indenfor 24 timer kan aldrig overskride den i Prislisten angivne maksimalpris pr døgn. Såfremt Brugeren ved døgnets udgang fortsat kører i Bybilen, vil de resterende minutter blive faktureret til normal minuttakst jf. Prislisten.
8.5 Servicen ”Tip en ven” må kun benyttes til dets oprindelige formål som er beskrevet på hjemmesiden. Såfremt reglerne ikke overholdes, vil alle optjente minutter blive annulleret, og Brugerens samt tilknyttede nyoprettede konti blive suspenderet.
8.6 Der er ikke fortrydelsesret ved reservation og leje af Bybilen.
8.7 Brugeren er efter Lejeperiodens ophør fortsat forpligtet til at have dækning på sit kreditkort, til at dække øvrige omkostninger i forbindelse med lejen i henhold til nærværende Betingelser, herunder dækning af skader, afgifter, erstatning eller gebyrer i øvrigt. Opstår sådanne krav mod Brugeren, vil GreenMobility kontakte kunden med information herom, forinden det skyldige beløb opkræves fra Brugerens kreditkort
8.8 Såfremt en opkrævning bliver afvist af Brugerens kreditkortudsteder, og dette skyldes Brugerens egne forhold, kan GreenMobility opkræve yderligere vederlag af Brugeren, for de påførte omkostninger i forbindelse med opkrævning af beløbet på anden vis.
8.9 GreenMobility forbeholder sig retten til at overdrage fordringer mod Brugeren. Brugeren kan herefter kun betale med frigørende virkning til modtageren af GreenMobility’ fordring mod Brugeren, når Brugeren er informeret om overdragelsen.

9. Persondata
9.1 Brugeren giver i forbindelse med sin registrering GreenMobility tilladelse til at sende nyheder og lignende til kundens e-mail adresse. Brugeren kan til hver en tid tilbagekalde tilladelsen ved at skrive til hej@greenmobility.com.
9.2 GreenMobility indsamler, opbevarer og behandler følgende personoplysninger om Brugeren:
a) navn, fødselsdato, adresse, e-mail, telefonnummer.
b) kreditkortoplysninger.
c) registreringsnummeret for benyttet Bybil med tillæg af starttidspunkt, startsted, sluttidspunkt og slutsted for Bybilen i Lejeperioden.
d) oplysninger til brug for GreenMobility’ håndtering af sager omfattet af nærværende Betingelser, herunder oplysninger om færdselsuheld mv.
e) Brugerens CPR nummer, idet dette behandles kortvarigt i forbindelse med registreringsprocessen for at bekræfte Brugerens identitet. CPR nummeret opbevares herefter ikke.
9.3 GreenMobility behandler ovenstående personlige oplysninger til det formål, at udleje biler til Brugeren samt med Brugerens samtykke, at kunne sende markedsføringsmateriale til Brugeren.
9.4 GreenMobility’s behandling af persondata til udlejningsformål, foretages med det hjemmelsgrundlag, at det er nødvendigt for at opfylde en kontrakt med Brugeren. GreenMobility’s behandling af persondata til markedsføringsformål, foretages med det hjemmelsgrundlag, at Brugeren har givet udtrykkeligt samtykke hertil. Behandling af CPR nummer foretages endvidere med Brugerens samtykke.
9.5 GreenMobility foretager profilering af Brugerens personlige oplysninger, for at kunne sende Brugeren relevant markedsføringsmateriale, ved at foretage en kategorisering af de indsamlede oplysninger.
9.6 GreenMobility opbevarer Brugerens personlige oplysninger indtil Brugeren eller GreenMobility deaktiverer Brugerens brugerprofil hos GreenMobility. Oplysningerne opbevares ligeledes i en periode herefter til behandling af eventuelle trafikforseelser m.m.
9.7 Brugeren har ret til, at indgive en klage over GreenMobility’s behandling af Brugerens oplysninger til Datatilsynet.
9.8 Visse firmaer kan blive engageret af GreenMobility for at udføre forskelligt arbejde i forbindelse med de ydelser, som GreenMobility leverer. Disse firmaer kan få adgang til personlige oplysninger, hvis det er nødvendigt for udførelsen af arbejdet, men de må kun anvende de personlige oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af deres arbejde, og de må ikke anvende dem til andre formål. Følgende kategorier af firmaer kan modtage persondata gennem deres engagement med GreenMobility:
a) IT leverandører.
b) Franchise partnere.
9.9 GreenMobility forbeholder sig ret til at anvende og videregive personoplysninger, når dette måtte være nødvendigt for at opfylde lovgivningsmæssige krav, for at opfylde Brugerens ønsker eller for at yde assistance i eventuelle lovmæssige efterforskninger eller sager om offentlig sikkerhed.
9.10 Brugeren har mulighed for fuld indsigt i de personlige oplysninger, som Brugeren giver til GreenMobility. Hvis Brugeren på noget tidspunkt ønsker at ændre eller slette de personlige oplysninger, GreenMobility har registreret om Brugeren, eller hvis Brugeren ønsker at ændre på den adgang, som GreenMobility har til at kontakte Brugeren, kan Brugeren altid kontakte GreenMobility og meddele GreenMobility dette. Brugeren har også mulighed for, at få udleveret de personlige oplysninger til sig selv eller til en dataansvarlig efter Brugerens valg. Brugeren kan kontakte GreenMobility A/S via e-mail: hej@greenmobility.com eller per brev til Hillerødgade 30A, 2200 København N.

10. Andet
10.1 Nærværende Betingelser samt tvister mellem GreenMobility og Brugeren, skal fortolkes i overensstemmelse med dansk retspraksis og rette værneting er København.
10.2 Såfremt en eller flere bestemmelser i Betingelserne erklæres ugyldige, består de øvrige bestemmelser fortsat.

PRISER

11. PRISER

Oprettelse 0 kr.
Bybil Go 3,50 kr.
Bybil Flex 595 kr. for kørsel i 24 timer.
Bybil Plus 1.195 for 20 timers fri brug
Start/stop i Lufthavnen 29 kr.
Generelt
Faktura 100 kr.
Rykkergebyr 100 kr.
Administrationsgebyr 250 kr.
Selvrisiko 5000 kr.
Gebyr for overtrædelse af vilkår i tilfælde af, at det får økonomiske konsekvenser: Efter regning
Styr på stumperne – til glæde for den næste!
Bortkomst af nøgler 3000 kr.
Bortkomst af opladnings-/parkeringskort 500 kr.
Ladekabel (ødelagt eller bortkommet) 350 kr.
Pas på bilen – så bliver alle glade!
Rygning / dyr i bilen 2500 kr.
Misbrug af opladnings-/parkeringskort 1500 kr. + forbrug
Nødvendig ekstra rengøring af Bybil: Efter regning
Fjernelse af mærkater, folie mv. op til 4000 kr.
Kør pænt – for din egen og dine nærmestes skyld!
Parkeringsbøder: Bøde+administrationsgebyr
Fartbøder og lovovertrædelse: Bøde+administrationsgebyr
Flytning af ulovlig parkeret Bybil (i Zonen) 1500 kr.
Flytning af ulovlig parkeret Bybil (udenfor Zonen) 2500 kr.
Bugsering af bybilen (pga. kundens overtrædelse af lejevilkårene) 2500 kr.
Service ved bil (kun i tilfæde af kundens egen fejl): Efter regning + bugsering

11.1 BYBIL PLUS

Dit brug af ’Bybil Plus’ dækker op til 20 timers fri brug pr. måned. Brug herudover koster 2,00 kr. pr. minut. Der er ingen begrænsning på antal ture pr. dag. Den månedlige pris dækker udelukkende kørselstid. Evt. afgifter, bøder og gebyrer er ikke inkluderet i prisen. Betaling trækkes den første i hver måned, og dækker forbruget for indeværende kalendermåned. Betaling trækkes automatisk fra det af Brugeren angivne betalingskort ved oprettelse af profil hos GreenMobility. Du kan opsige din aftale om ’Bybil Plus’ med en måneds varsel til udgangen af en måned. Ved tilmelding i løbet af måneden vil der være forholdsmæssig betaling for den igangværende måned. De generelle vilkår og betingelser er fortsat gældende.

Er man tilmeldt Bybil Plus, vil man ikke kunne skifte til vores 24 timers produkt. Dvs. det er ikke muligt at køre på Bybil Flex, når man er Bybil Plus bruger. De to kan derfor ikke kombineres.